واحد های مختلف کارخانه

واحد آزمایشگاه

واحد استریل

واحد تولید، بسته بندی و انبار

واحد شستشو و سفید گری

واحد بافندگی پارچه

دارنده اعتبار از اداره استاندارد به عنوان آزمایشگاه همکار

محصولات

آخرین مقالات