واحد شستشو و سفید گری

وجود گرد و غبار و رنگ های طبیعی بر روی الیاف پنبه باعث ایجاد رنـگ زرد و خاکـستری روی ایـن الیـاف شده است که طبیعتا نخ و پارچه تولیدی نیز به همین رنگ مشاهده خواهند شد، بنابراین برای از بـین بـردن رنگهای اضافی از روی پارچه و بدست آوردن رنگ اصلی پنبه یعنی رنـگ سـفید، منـسوج تهیـه شـده در واحد بافندگی شرکت حریر نوین سپاهان تحـت عملیات سفید گری قرار می گیرد که در این عملیات مواد استفاده شده که شـامل آب اکـسیژنه، سـود و سیلیکات سدیم می باشند، با استفاده از عملیات اکسیداسیون و احیاء و در درجه حرارت 130 درجه سانتیگراد باعث اکسیدشدن و از بین رفتن مواد و امـلاح اضـافی از روی الیـاف می گردد.( از آب ژاول  به همراه سود نیز می تـوان جهـت سـفید گـری پنبـه استفاده نمود).

عملیات سفید گری در شرکت حریر نوین سپاهان با استفاده از ماشـین سـفیدگری (اتوکلاو) انجـام می شـود و پس از شستشوی کامل و از بین رفتن املاح باقیمانده موجود و خـارج کـردن کلیه ی مـواد شـیمیایی بر روی پارچه، خشک کردن پارچه توسط دستگاه خشک کن با درجه حرارت 95 درجه سـانتی گـراد صورت می گیرد و در مرحله آخر پارچه های موجود بر روی غلتک که به صورت رول های 3000 متری می باشند به صورت طاقه های کوچک تر بسته بندی و پس از انجام آزمایشات مربوطه روی پارچه طبق استاندارد 3061 و تایید مدیر کنترل کیفیت کد گذاری شده و وارد انبار می شود.