واحد استريل

در شركت حرير نوين سپاهان محصولات به دو دسته استريل و غير استريل تقسيم مي شوند كه محصولات استريل بعد از مرحله توليد و تاييد مدير كنترل كيفيت وارد واحد استريل شده و در آنجا با استفاده از گاز اتيلن اكسيد در دستگاه چمبر با رعايت شرايط مربوطه و ثبت انديكاتور بر روي تك تك كارتن ها و قرار دادن تعداد ٥ويال ميکروبي جهت صحت استريل در قسمت های مختلف اتاق چمبر انجام مي شود.

بعد از استريل محصولات وارد اتاق قرنطينه مي گردد و مسئول كنترل كيفيت با استفاده از ويال ميكروبي و نمونه های شاهد آزمايشات مربوطه را طبق استاندارد ١-٣٠٠١ انجام ؛ و در صورت تاييد مدير كنترل كيفيت و ارائه نتايج آزمون مربوطه؛ بعد از ١٥روز محصولات از اتاق قرنطينه خارج و مهر و سريال استريل بر روي انها ثبت شده و آماده فروش مي گردد.

همچنين شركت حرير نوين سپاهان افتخار همكاري جهت استريل محصولات  شركت هاي همكار كه مورد تاييد اداره تجهيزات پزشكي مي باشند و ارائه نتايج آزمون مربوطه طبق استاندارد ١-٣٠٠١ را دارد.