واحد تولید، بسته بندی و انبار

پارچه تولید شده از پنبه خالص بعد از مرحله شستشو و سفید گری وارد انبار مواد اولیه شرکت حریر نوین سپاهان می شود و در آنجا پس از انجام بازرسی های قبل از تولید طبق استاندارد 3061 و تایید آن توسط مدیر کنترل کیفیت، برش و وارد اتاق تمیز جهت تولید و بسته بندی انواع گاز های آریسا و جی گاز می گردد و پارچه هایی که توسط مدیر کنترل کیفیت تایید نشود جهت شستشوی مجدد و رفع عدم انطباق مربوطه مجددا به سفید گری برگشت داده می شود.

هر محصول با توجه به کاربرد آن روش تولید و بسته بندی منحصر به فردی دارد و جهت تولید محصولی با بهترین کیفیت بر روی همه محصولات در حین تولید بازرسی های مربوطه صورت می گیرد.

محصولات تولید شده در اتاق تمیز شرکت حریر نوین سپاهان پس از بسته بندی اولیه و تایید مدیر کنترل کیفیت وارد اتاق کارتنینگ شده و در آنجا پس از بسته بندی ثانویه و بازرسی نهایی با تایید مدیر کنترل کیفیت، محصولاتی که نیاز به استریل دارند وارد واحد استریل و محصولات غیر استریل وارد انبار محصولات جهت عرضه به بازار می گردند.